technische inspecties

Om efficiënt onderhoud te plegen is het belangrijk om de technische staat van een gebouw te kennen. Een specialistisch monumentenadviesbureau als Bureau Helsdingen kan zien wat er moet gebeuren aan een historisch pand en hoe ingrijpend dat is. Zo wordt alleen vervangen wat technisch noodzakelijk is. Dit scheelt in de kosten en hierdoor blijft de authenticiteit van een pand behouden.

 

Bureau Helsdingen stelt technische inspectierapporten op. Hierin wordt de technische staat van een pand onderzocht en wordt vastgesteld wanneer onderhoud nodig is. Indien gewenst kan er vervolgens een kostenraming, een onderhouds- of een restauratieplan worden opgesteld.

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

restauratie

Restaureren is ons specialisme. Vakmanschap en ambachtelijke kwaliteit zijn hierbij van groot belang, zowel in de ontwerpfase als op de bouwplaats. We nemen het historische gebouw steeds als uitgangspunt. Dat levert soms beperkingen op, maar juist die beperkingen stimuleren de creativiteit. Het aanbrengen van moderne woonwensen zoals keukens, sanitair, installaties en isolatie in een oud gebouw op een manier die logisch en harmonisch is, vraagt denkkracht. Dit levert innovatieve oplossingen en verrassende ontwerpen op. Hierdoor is het eindresultaat een zeer persoonlijk en uniek gebouw waarbij de cultuurhistorie en de moderne wensen tot hun recht komen.

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

bouwhistorie

Bouwhistorie is het onderzoeken wat een pand zelf vertelt over zijn geschiedenis. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek maken wij een waardenstelling. Op een plattegrond en in tekst wordt aangegeven welke onderdelen van het gebouw monumentwaarden hebben en welke niet. Dit is een concrete en onmisbare onderlegger voor het opstellen van een restauratieplan dat het karakter van het gebouw behoudt en versterkt.

 

Bureau Helsdingen volgt de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek (2009).

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

inventarisatie

advisering overheid

advisering particulier

Cultuurhistorische inventarisaties zijn belangrijke hulpmiddelen voor gemeenten voor het bepalen van hun erfgoedbeleid. Alleen wanneer cultuurhistorisch waardevolle elementen duidelijk in kaart gebracht zijn, kunnen gemeenten bepalen hoe zij deze elementen willen beschermen en versterken. Bureau Helsdingen voert de volgende inventarisaties uit:

 

- Inventarisaties van beeldbepalende panden. Dit zijn cultuurhistorisch waardevolle panden die op een positieve manier bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Deze inventarisaties kunnen de basis zijn voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en voor de aanduiding van karakteristieke panden in een bestemmingsplan.

 

- Cultuurhistorische waardekaarten. Niet alleen panden, maar diverse soorten erfgoed, zoals infrastructuur, archeologie en landschapselementen, worden geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie dient als onderlegger voor structuurvisies en bestemmingsplannen.

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

Voor veel gemeenten is de erfgoedzorg een taak die te specialistisch is om helemaal zelf uit te voeren. Bureau Helsdingen adviseert, ondersteunt, en voert de volgende projecten uit:

 

beleid

 

- Het maken van redengevende beschrijvingen van monumenten.

 

- Het namens de gemeente optreden bij aanwijzingsprocedures van monumenten.

- Externe adviseur cultuurhistorie bij projecten.

 

- Advies bij het opstellen van erfgoedbeleid

 

vergunning & handhaving

 

- Tijdelijke detachering van een erfgoedspecialist.

 

- Deelname aan een erfgoedcommissie.

 

- Restauratieprojecten uitvoeren van monumenten die eigendom zijn van een gemeente.

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

 

 

 

 

Veel van onze opdrachten beginnen met een kort en vrijblijvend bezoek aan het pand. Hierbij wordt de eigenaar op weg geholpen bij bijvoorbeeld een onderhoudsprobleem, het voornemen tot restauratie of een herbestemmingstraject.

Hierna kunnen wij indien gewenst een offerte maken en de plannen verder uitwerken. Wij voeren o.a. de volgende (deel)opdrachten uit:

-Bouwhistorisch onderzoek

 

- Technische inspecties en kostenramingen

 

- Ontwerp voor een restauratie of verbouwing

 

- Aanvraag van diverse subsidies en leningen

 

- Herbestemming

 

- Reconstructies

 

- Ontwerpen voor boerenerven

 

 - Advies over historisch kleurgebruik

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.

financiën (subsidie en leningen) voor monumenten

Regelmatig onderhoud van een historisch pand voorkomt dure en ingrijpende restauraties. De overheid kent diverse financiële stimulansen voor planmatig onderhoud. Bureau Helsdingen kan u van dienst zijn bij het aanvragen van deze regelingen:

 

Instandhoudingssubsidie

De overheid stimuleert met een onderhoudssubsidie de instandhouding van rijksmonumenten. Denk hierbij b.v. aan buitenschilderwerk, voegwerkherstel, dakgoten en onderhoud aan rieten daken. De subsidie is er o.a. voor (woon)boerderijen, kerken, torens, kastelen en landhuizen (niet voor woonhuizen). De subsidie gaat uit van sober onderhoud. Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met het aanvragen van deze subsidie en is u graag van dienst bij deze aanvraag. Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat de mogelijkheden zijn.

 

Aanvraag voor een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Wanneer uw pand een rijksmonument is met wonen als belangrijkste functie, dan is het mogelijk om bij het NRF een restauratiefondshypotheek af te sluiten. Dit is een lening met een zeer lage rente. Ook gemeentelijke en provinciale monumenten komen voor een vergelijkbare regeling in aanmerking. Bureau Helsdingen kan u van dienst zijn met de aanvraag en het aanleveren van de juiste stukken.

 

Fiscale aftrek

Eigenaars die hun rijksmonument als eerste woning gebruiken, kunnen de kosten van restauratie en onderhoud gedeeltelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij een dergelijke aanvraag hoort een restauratieplan en een kostenraming, waarbij wij u kunnen helpen.

 

Herbestemmingssubsidie  (Planvorming en Wind- en waterdichtregeling)

Het herbestemmen van monumenten is vaak complex. Het Rijk heeft daarom een subsidieregeling ingesteld waarmee herbestemming wordt gestimuleerd. Eigenaren en belanghebbenden (zoals potentiële kopers en ontwikkelaars) kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeken die voorafgaan aan herbestemming. Voorafgaand aan herbestemming staan panden vaak leeg waardoor ze verslechteren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen om hun pand in de planfase wind- en waterdicht te houden.

Deze regelingen zijn niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar voor alle panden met aantoonbare cultuurhistorische waarde.

 

Ervaring

Elk jaar vragen wij voor opdrachtgevers (zowel particulieren als overheden) subsidies en financieringen aan. Ons bureau slaagt er nu al een aantal jaar in om een hoog scoringspercentage (meestal 100%) voor de ingediende aanvragen te krijgen. Wij verzorgen voor u de aanvraag, inclusief alle benodigde bijlagen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en voor uw mogelijkheden.

 

Dit is de mobiele versie van onze website. Bezoekt u voor meer informatie onze website op uw pc of tablet.