contact

contact

werkzaamheden

restauratie

Alle gebouwen hebben regelmatig onderhoud nodig: een gebouw slijt door de weersinvloeden en het gebruik. Maar gebouwen slijten nog meer als ze niet gebruikt worden. Daarom is het ook bij monumenten van belang dat er in gewoond en gewerkt wordt. Tegenwoordig krijgen veel panden een nieuwe functie. Zo transformeert bijvoorbeeld een boerderij in een woonboerderij en een kaaspakhuis in een kerk. Bureau Helsdingen helpt om historische panden in stand te houden en begeleidt ze naar een nieuwe toekomst.

 

Restaureren is ons specialisme. Vakmanschap en ambachtelijke kwaliteit zijn hierbij van groot belang, zowel achter de tekentafel als op de bouwplaats. We nemen het historische gebouw steeds als uitgangspunt. Dat levert soms beperkingen op, maar juist die beperkingen stimuleren de creativiteit. Het aanbrengen van moderne woonwensen zoals keukens, sanitair, installaties en isolatie in een oud gebouw op een manier die logisch en harmonisch is, vraagt denkkracht. Dit levert innovatieve oplossingen en verrassende ontwerpen op. Hierdoor is het eindresultaat een zeer persoonlijk en uniek gebouw waarbij de cultuurhistorie en de moderne wensen tot hun recht komen.

 

voorbeeldprojecten

voorbeeldprojecten

inventarisatie

voorbeeldproject

Iedere generatie woont, werkt, bouwt en verbouwt. Al deze werkzaamheden laten bouwsporen achter in het historische gebouw. Bouwhistorie is het onderzoeken wat het pand zelf vertelt over zijn geschiedenis. Er wordt gekeken naar de constructie van een gebouw, naar de vorm, de bouwtechniek, het materiaalgebruik en het interieur. Oude foto's en kaarten, archiefgegevens en verhalen van oude bewoners kunnen dit onderzoek aanvullen en verrijken. Zo ontstaat een beeld van de geschiedenis van het pand.

 

Een bouwhistorisch onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor een goed restauratieplan. Op basis van het onderzoek wordt een waardestelling gemaakt. Op een plattegrond en in tekst laten we zien welke onderdelen van het gebouw monumentwaarden hebben en welke niet. Dit is een concrete onderlegger met randvoorwaarden voor het opstellen van een restauratieplan dat het karakter van het gebouw behoudt en versterkt.

bouwhistorie

voorbeeldproject

voorbeeldproject

voorbeeldprojecten

Cultuurhistorische inventarisaties zijn belangrijke hulpmiddelen voor gemeenten voor het bepalen van hun erfgoedbeleid. Alleen wanneer cultuurhistorisch waardevolle elementen duidelijk in kaart gebracht zijn, kunnen gemeenten bepalen hoe zij deze elementen willen beschermen en versterken. Bureau Helsdingen voert de volgende inventarisaties uit:

 

- Inventarisaties van beeldbepalende panden. Dit zijn cultuurhistorisch waardevolle panden die op een positieve manier bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de ouderdom, bouwstijl, uniciteit en gaafheid en de ensemblewaarde van gebouwen.

Deze inventarisaties kunnen de basis zijn voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en voor de aanduiding van karakteristieke panden in een bestemmingsplan.

 

- Cultuurhistorische waardenkaarten. Niet alleen gebouwen, maar diverse soorten erfgoed, zoals infrastructuur, archeologie en landschapselementen, worden geïnventariseerd en gewaardeerd. Hierbij spelen kennis over het verleden, de herkenbaarheid en de betekenis voor de beleving een grote rol. Juist de belevingswaarde en de betekenis geven aan deze objecten de meerwaarde van cultureel erfgoed. De waardenkaart dient als onderlegger voor structuurvisies en bestemmingsplannen.

 

 

 

technische inspecties

Om efficiënt onderhoud te plegen is het belangrijk om de technische staat van een gebouw te kennen.

Soms is het lastig te zien of een zichtbare veroudering alleen oppervlakkig is of een teken van ernstig verval. Een nieuwbouw architect/aannemer zal snel geneigd zijn om de materialen af te keuren, terwijl daar technisch geen reden voor is. Zo heeft historisch hout bijvoorbeeld een veel fijnere structuur dan het huidige hout en is daarom in principe van betere kwaliteit, ondanks de ouderdom. Een specialistisch monumenten adviesbureau als Bureau Helsdingen kan zien wat er moet gebeuren en hoe ingrijpend dat is. Zo wordt alleen vervangen wat technisch noodzakelijk is. Dit scheelt in de kosten en hierdoor blijft de authenticiteit van een pand behouden.

Bureau Helsdingen stelt voor zowel particulieren als gemeentes inspectierapporten op. De technische staat van een pand wordt onderzocht en er wordt vastgesteld wanneer onderhoud nodig is. Dit alles wordt overzichtelijk gerapporteerd. Indien gewenst kan er vervolgens een kostenraming, een onderhouds- of restauratieplan worden opgesteld en subsidie worden aangevraagd.

 

voorbeeldprojecten

advisering overheid

Voor veel gemeenten is de erfgoedzorg een taak die te specialistisch is om helemaal zelf uit te voeren. Bureau Helsdingen adviseert, ondersteunt en voert projecten uit voor gemeenten op het gebied van beleid en vergunning & handhaving:

beleid

- Het opstellen van cultuurhistorische, bouwhistorische en erfgoedwaardekaarten. Dergelijke kaarten kunnen als onderlegger worden gebruikt bij het opstellen van een bestemmingsplan.

- Het inventariseren, waarderen en selecteren van panden voor de gemeentelijke monumentenlijst.

- Het maken van redengevende beschrijvingen van monumenten t.b.v. de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

- Het namens de gemeente optreden bij aanwijzingsprocedures van monumenten.

- Het leveren van een externe adviseur cultuurhistorie bij projecten van de gemeente.

- Als externe adviseren bij het opstellen van erfgoedbeleid.

 

vergunning & handhaving

- Tijdelijke detachering van een erfgoedspecialist bij gemeenten voor vooroverleg, vergunningverlening en handhaving.

- Deelname aan een erfgoedcommissie

- Het opstellen van kostenramingen en subsidieaanvragen voor het onderhoud van monumenten die eigendom zijn van de gemeente.

 

 

advisering particulier

Veel van onze opdrachten beginnen met een kort en vrijblijvend bezoek aan het pand. Hierbij wordt de eigenaar op weg geholpen bij bijvoorbeeld een onderhoudsprobleem, het voornemen tot restauratie of een herbestemmingstraject.

Hierna kunnen wij indien gewenst een offerte maken en de plannen verder uitwerken. Wij voeren o.a. de volgende (deel)opdrachten uit:

 

- Bouwhistorisch onderzoek

- Technische inspecties en kostenramingen voor historische panden

- Ontwerp voor een restauratie of verbouwing

- Het begeleiden van de aanbesteding en de begeleiding van de bouwwerkzaamheden

- Aanvraag van diverse subsidies en leningen

- Herbestemming

- Reconstructies

 

 

 

financiën (subsidie en leningen) voor monumenten

voorbeeldproject

Regelmatig onderhoud van een historisch pand voorkomt dure en ingrijpende restauraties. De overheid kent diverse financiële stimulansen voor planmatig onderhoud. Welke regeling voor u van toepassing is, is afhankelijk van het soort monument en het gebruik. Bureau Helsdingen kan u van dienst zijn bij het aanvragen van deze regelingen:

 

Instandhoudingssubsidie

De overheid stimuleert met een onderhoudssubsidie de instandhouding van rijksmonumenten. Denk hierbij b.v. aan buitenschilderwerk, voegwerkherstel, dakgoten en onderhoud aan rieten daken. De subsidie is er o.a. voor (woon)boerderijen, kerken, torens, kastelen en landhuizen (niet voor woonhuizen). De subsidie gaat uit van sober onderhoud. Bureau Helsdingen heeft veel ervaring met het aanvragen van deze subsidie en is u graag van dienst bij deze aanvraag.

 

Aanvraag voor een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Wanneer uw pand een rijksmonument is met wonen als belangrijkste functie, dan is het mogelijk om bij het NRF een restauratiefondshypotheek af te sluiten. Dit is een lening met een zeer lage rente. Ook gemeentelijke en provinciale monumenten komen voor een vergelijkbare regeling in aanmerking. Bureau Helsdingen kan u van dienst zijn met de aanvraag en het aanleveren van de juiste stukken.

Woonhuissubsidie

Eigenaars die hun rijksmonument als woning gebruiken, kunnen voor de kosten van restauratie en onderhoud een subsidie aanvragen bij het rijk. Indien de restauratie omvangrijk en kostbaar is, dan is het van belang om eerst een uitgebreide inspectie uit te voeren en de technische staat vast te leggen. De technische inspectie kunnen we voor u uitvoeren, we kunnen een subsidieprognose opstellen en de aanvraag indienen.

 

Herbestemmingssubsidie  (Planvorming en Wind- en waterdichtregeling)

Het herbestemmen van monumenten is vaak complex. Het Rijk heeft daarom een subsidieregeling ingesteld waarmee herbestemming wordt gestimuleerd. Eigenaren en belanghebbenden (zoals potentiële kopers en ontwikkelaars) kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeken die voorafgaan aan herbestemming, zoals bouwhistorisch onderzoek, technische inspectie, het in kaart brengen van de financiële haalbaarheid en mogelijkheden voor verduurzaming. Voorafgaand aan herbestemming staan panden vaak leeg waardoor ze verslechteren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen om hun pand in de planfase wind- en waterdicht te houden.

Deze regelingen is er voor de niet-woonhuizen, zoals boerderijen en industrieel of religieus erfgoed, De subsidie is niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar voor alle panden met aantoonbare cultuurhistorische waarde.

 

Ervaring

Elk jaar vragen wij voor opdrachtgevers (zowel particulieren als overheden) subsidies en financieringen aan. Ons bureau slaagt er nu al een aantal jaar in om een hoog scoringspercentage (meestal 100%) voor de ingediende aanvragen te krijgen. Wij verzorgen voor u de aanvraag, inclusief alle benodigde bijlagen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en voor uw mogelijkheden.

 

Strategische verkenning

De Nederlandse ruimtelijke ordening kent een sterke traditie wat betreft toekomst verkennen en scenario- en strategieplannen. Denk aan de grote ruimtelijke ordeningsprojecten als de aanleg van de Flevopolder, of de nationale nota’s ruimtelijke ordening. Ook op regionaal en lokaal niveau wordt er met toekomst verkennen gewerkt in de ruimtelijke planvorming. De erfgoedsector daarentegen lijkt tot op heden niet bijzonder bekend met de toepassingsmogelijkheden van dit kennisveld, terwijl het toch in toenemende mate verbonden raakt met de ruimtelijke ordening.

 

Wat is Toekomst verkennen? De Wetenschappelijke Raad Regeringszaken of WRR houdt er de volgende definitie op na; “…systematische studie van wat de toekomst in petto zou kunnen hebben, waarbij gebruikgemaakt wordt van wetenschappelijke kennis.”

 

Het gaat dus om het op gestructureerde wijze kijken naar de toekomst. Wat de korte termijn betreft, de komende maand of zelfs het komend jaar of twee jaar, daar kunnen we met relatieve zekerheid over speculeren, in dat geval volstaat een trendverkenning. De uitdaging dient zich aan wanneer we de grens met bijvoorbeeld 20, 30 of 50 jaar verleggen. In dit laatste geval spreken we van toekomst verkennen of scenario- en strategieplanning. De toekomst is immers niet voorspelbaar, maar wel denkbaar.

 

Strategie- en scenarioplanning of toekomst verkennen heeft zeker ook een meerwaarde voor de erfgoedsector. Het is toepasbaar voor beleidsvraagstukken en beleidsdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het verkennen van de rol van erfgoed en monumenten in kwesties als de verbetering van het vestigingsklimaat, vergroten van de trekpleisterpositie en versterking van de regionale identiteit en mogelijke toekomstige gebruikers. Het kan laten zien wanneer bestaand beleid moet worden aangepast en/of bepaalde beleidsdoelstellingen moeten worden herzien.

Daarnaast kan een strategische verkenning samen met de stakeholders worden gebruikt om een gedragen visie te formuleren.

Ook op objectniveau kan het belangrijke kennis genereren. Het kan de haalbaarheid of juist onmogelijkheid van bepaalde keuzes blootleggen, en de monumenteigenaar helpen gedegen, toekomstbestendige keuzes te maken wat betreft het behoud, gebruik en/of herontwikkeling van het monument in kwestie.